วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 9 วันที่ 20 ตุลาคม 2557

อาจารย์พูดถึงปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม เรื่องสำคัญคือการดูแลเพื่อนในกลุ่ม
- อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับการให้คะแนน ใน Blogger  ให้ทำการแก้ไข ตกแต่ง อย่างไรให้ออกมาสวยดูดี
สอนเรื่องการปรับขนาดรูปภาพ
- นัดแนะการเข้าคุยงานบรจุภัณฑ์ในส่วนถัดไป
นำเสนอด้วย Moodboard ขนาด 20x30"
      ครั้งที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม
      ครั้งที่ 2 กลางเดือนพฤศจิกายน
      ครั้งที่ 3 สิ้นเดือนธันวาคม
สร้าง Post Comment การสอนของอาจารย์ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ
1 เรียนครึ่งเทอม เรียนแล้วได้อะไรบ้าง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2 ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ 
3 เสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง

สืบค้นบรรจุภัณฑ์และทำการพัฒนาแปรรูป ใช้การออกแบบที่มีระเบียบขั้นตอน

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาดเรียนที่ 1

                            อาจารย์ให้ทำการออกแบบแบรนด์กล่องคุกกี้ ภายใต้ชื่อ "บ้านคุกกี้" 
สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557

- แปลข่าวสรุปข่าว

- อาจารย์สอนการสร้าง รูปแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์  3D ในโปรแกรม Illustratorด้วยการสร้างรูปของครึ่งทรงบรรจุภัณฑ์ที่เราจะสร้าง  จากนั้น เข้า Object - Path - Ofset Path
- สอนการใช้งานโปรแกรม Google sketchupในการสร้างรูปแบบจำลอง 3D และการใช้งานอย่างละเอียด

- อาจารย์บอกถึงการส่งงานสอบมิดเทอม และการสอบการสร้างรูปทรงสามมิติ ด้วย Google sketchup 3D
- อาจารย์ให้นักศึกษา ไปศึกษา ผลงานของรุ่นพี่ https://3dwarehouse.sketchup.com
- อาจารย์ให้ส่งงาน การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 3 รูปแบบ 
- พร้อมมูดบอร์ด ขนาด 50 x 70 Cm นำเสนอ 3 ส และขั้นตอนการออกแบบอย่างละเอียด โดยแยกแต่ละ ส. ใส่มูดบอร์ดต่อหนึ่งบอร์ด 
- การจัดวางแสดงผลงานเวลา 9:30 น.

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

อาจารย์ทำการกำหนดเวลาในการส่งงาน มิดเทอม และวิธีการในการจัดส่งงาน
     - ในวันที่ 13 ตุลาคม เริ่มการจัดแสดงงานก่อน 9:30 

     - ทำการสอบใน Claroline.info " 
   * ต้องตรงต่อเวลาในการส่งงาน *

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนในเรื่องของการสืบค้นข้อมูล

- อาจารย์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การนำเสนองานและการทำมู้ดบอร์ด
- อาจารย์ให้คำแนะนำในเรื่องของการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของจริง
- การตรวจดูสินค้า บรรจุภัณฑ์ว่ามีลักษณะเป็นแบบไหน
- ก่อนการออกแบบการทำบรรจุภัณฑ์ ควรคิดแบบและทำการสเก็ดแบบร่างขึ้นมา
- ศึกษาลักษณะของฟอนต์ที่ใช้ทำกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
- สืบค้นตราโลโก้ที่ใช้กับตัวสินค้า
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงโอกาส ทางการตลาดของสินค้า
- จัดทำและออกแบบการสร้าง ART WORK
- แนะนำโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและทำภาพ 2 มิติ

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557


อาจารย์ได้ให้พรีเซ็นตืงานแต่ละกลุ่ม 
- อาจารย์ได้ให้คำแนะนำให้แต่ละกลุ่มทำการออกแบบและพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการ 

- ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้ไปศึกษามา

- ศึกษาข้อมูลของสินค้า ฉลกกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การหาข้อมูลต้องความชัดเจน

- ศึกษาขนาดของบรรจุภัณฑ์ น้ำหนัก ข้อดีข้อเสีย และทำ Visual Analysis - Swot Analysis

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

- อาจารย์ได้ให้แปลสรุปข่าวและแนะนำวิธีการนำเสนอข่าวหน้าชั้นเรียน

- แนะนำเกี่ยวกับการออกแบบสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีโอกาสเพิ่มากขึ้นในทางการตลาด

- การออกแบบงาน ควรจะต้องศึกษางานให้ละเอียด และใช้ทักษะเพื่อให้งานการออกแบบออกมาดูดี

- การออกแบบโลโก้จะต้องคำนึงถึงความเป็นลักษณะเด่น ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีการจดจำโลโก้ได้ง่าย และมี โอกาสมากขึ้นในทางการตลาด

อาจารย์ได้แชร์ไฟล์ให้ใส่งานในไดร์ฟ

- การนำเสนองานจะต้องมีมู้ดบอร์ดนำเสนอทุกๆอาทิตย์ มีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม

- ศึกษาปัญหางานที่ต้องการออกแบบและพัฒนา ของจังหวัยชัยนาท

- การออกแบบงานควรมีแบบมาให้ผู้ประกอบการเลือกอย่างน้อย 3 งาน